Het vraagprogramma en de regels van de A.R.K. 2017

 1. De wedstrijden worden gehouden opzaterdag 16 september 2017  op de Bosweide van het natuurpark Berg & Bos te Apeldoorn (ingang alleen voor deelnemers via Asselsestraat).
  Op deze wedstrijd is het Wedstrijdreglement van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) van toepassing.
 2. Deelname is mogelijk door ruiters/amazones/menners die woonachtig (ingeschreven) zijn in de Gemeente Apeldoorn. Deelnemers die lid zijn van de KNHS, kunnen uitsluitend deelnemen aan officiële KNHS-klassen BB t/m Z2 dressuur/vaardigheid en BB t/m ZZ springen en dienen bij inschrijving hun combinatienummer te vermelden. De combinatie mag uiteraard slechts starten in de klasse waarin zij startgerechtigd is. Deelnemers die lid zijn van de KNHS maar geen startkaart hebben zoals manegeruiters kunnen alleen deelnemen aan de rubriek Groen dressuur (proef zonder galop), BB dressuur, Oefen-B (O-B) dressuur, BB springen en O-B springen. Let op: Beperkt aantal inschrijvingen mogelijk voor de klasse Groen.
 3. (Manege- en verzorg)paarden/- pony’s mogen maximaal viermaal worden gestart, te weten: maximaal tweemaal in de dressuur en/of maximaal tweemaal in het springen, een deelnemer mag maximaal twee paarden/pony’s starten.
 4. In de klasse Groen en BB dressuur wordt geen finale gereden voor het kampioenschap. Er is slechts sprake van een uitslag.
 5. Promotie: alle KNHS-georganiseerde ruiters/amazones/menners komen in aanmerking voor promotiepunten in het kader van de promotie-/degradatieregeling.
 6. In de dressuurrubrieken waarvoor in meer dan één ring wordt gereden, zal er een finale plaatsvinden. In de O-B en B dressuur paarden en pony’s plaatst een nader te bepalen aantal deelnemers van het samengevoegde klassement O-B en B van elke ring zich voor de finale. De organisatie maakt op de wedstrijddag bekend hoeveel deelnemers per ring zullen overrijden voor het kampioenschap. De finaleproef wordt pas op de wedstrijddag bekend gemaakt.
 7. Tegen paradedeelnemers die tijdens de parade zonder toestemming van de paradecommandant de groep verlaten, zullen in overleg met de Federatievertegenwoordiger, disciplinaire maatregelen worden genomen, een schorsing voor toekomstige A.R.K.’s behoort tot de mogelijkheden.
 8. Ponyhengsten mogen niet deelnemen aan de parade!
 9. Prijzen worden alleen aan deelnemers in correct wedstrijdtenue die aanwezig zijn tijdens de parade uitgedeeld.
 10. Deelnemers aan de dressuur- en springrubrieken pony’s dienen na 1-1-1998 geboren te zijn.

Inschrijfgeld paarden, pony’s en mennen:

Pony’s: dressuur/springen B t/m L € 8,- (per rubriek), M t/m Z2 € 9,- (per rubriek)
Paarden: dressuur/springen € 12,50,- (per rubriek)
Paarden/Pony’s: mennen € 12,50,- (per rubriek)

Vanwege het grote aantal deelnemers kan er in de dressuur klasse groen, BB, OB, B en L en in het springparcours maar 1 x gestart worden. In de klasse M en Z dressuur is het mogelijk om 2 proeven te starten.

dressuurproeven

# Proef 2 klasse groen wordt verreden zonder galop, de onderdelen 9,10,13,14 en 24 komen te vervallen.
* Het is mogelijk om in de klasse M en Z dressuur, 2 dressuurproeven te starten. Op de startlijst zal worden aangegeven welke proef meetelt voor het Kampioenschap.

springen
(Maximale hoogte van de hindernissen in centimeters)

dressuurproevenmennen

 

 

paardenenponys

 

* Indien er minder dan 8 deelnemers in een paardenrubriek zijn/minder dan 4 deelnemers in een ponyrubriek zijn, kan de organisatie besluiten rubrieken samen te voegen (art. 5). Voor ruiters die niet in een lagere klasse mogen starten wordt een regeling toegepast op het allround kampioenschap: zo mag bijvoorbeeld een M-dressuur deelnemer zonder winstpunten in het springen, in het B-springen starten, om mede te dingen naar het allround kampioenschap. # het is mogelijk om 2 dressuurproeven te starten

paardenenponys2

Prijzen
Herinneringen, bekers, linten, kampioenslinten.

Wisselbekers voor de Kampioenen van Apeldoorn: 

 • Hans Peters Bokaal wordt verdiend door de ruiter/amazone in de rubriek pony’s die de hoogste score behaalt in samengestelde opzet.
 • Wim ter Bals Bokaal wordt verdiend door de ruiter/amazone in de rubriek paarden die de hoogste score behaalt in samengestelde opzet.
 • Berend van Asselt Bokaal wordt verdiend door de menner/ster die de hoogste score behaalt in samengestelde opzet.


Aanvangsttijden
Berg & Bos is open vanaf 07.00 uur. Aanvang dressuur paarden/pony’s 08.30 uur, springen begint om 09.00 uur. Iedere deelnemer dient zich te melden bij het wedstrijdsecretariaat
.

Inschrijvingen
Inschrijven uitsluitend via de website! Inschrijving betekent deelname aan de wedstrijd!
Inschrijfgelden dienen uiterlijk 4 september a.s. op de rekening van de Stichting A.R.K. te zijn bijgeschreven.

Wedstrijdsecretariaat: 

Mariët Becker Hoff-Geurts, Karhulstraat 10, 7339 AE Ugchelen
ARK gsm 06 – 12933777 (bellen tussen 20:00 en 20:30 uur)
Mail: 
info@apeldoornseruiterkampioenschappen.nl

Tijdschema’s en startlijsten zullen ± 1 week voor de wedstrijd op internet gepubliceerd worden.

Klik hier voor inschrijven. Let op! Uiterste inschrijfdatum is 27 augustus a.s. !!!

De stichting A.R.K. en de wedstrijdorganisatie aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen, schade, vermissingen etc. die aan deelnemers, medewerkers of aan paarden/pony’s kunnen overkomen. Het gehele terrein van het park Berg & Bos geldt, in de zin van het wedstrijdreglement als wedstrijdterrein. De aanwijzingen van de organisatie dienen te worden opgevolgd. Het is niet toegestaan paarden/pony’s vast te zetten aan bomen of struiken. Alle afval moet worden gedeponeerd in de vuilnisbakken.

Betalingen:

Contant betalen van inschrijfgelden op de wedstrijddag is niet mogelijk. Het inschrijfgeld dient uiterlijk 4 september a.s. te zijn bijgeschreven op NL72 RABO 0383 3882 52 t.n.v. Stichting ARK onder vermelding van naam deelnemer en paard/pony. Verenigingen die per groep betalen, dienen separaat een specificatie aan het wedstrijdsecretariaat te zenden. Indien het verschuldigde inschrijfgeld op bovengenoemde datum niet op de rekening is bijgeschreven, wordt (worden) de betreffende deelnemer(s) uitgesloten van deelname. Teruggave van inschrijfgeld(en) is niet mogelijk, (art.43) bij afzegging na sluitingsdatum tenzij sprake is van een (ernstige) ziekte/blessure van paard/pony en er een schriftelijke verklaring van de veearts overlegd kan worden.

Samengestelde opzet Dressuur / Springen:

Dit geldt voor alle deelnemers die zowel in de dressuur als in het springen starten. Dit hoeft niet in dezelfde klasse te zijn. Dus L dressuur met B springen, komt in aanmerking voor het samengesteld klassement. Uiteraard dient de combinatie wel startgerechtigd te zijn in de betreffende klasse. Deelnemers aan de klasse Groen en BB worden niet opgenomen in het samengesteld klassement.
In de dressuur dient er in de betreffende dressuur klasse door minimaal 3 deelnemers te worden gestart. In de dressuurklassen waarin twee proeven worden verreden telt alleen het resultaat van de eerste proef mee voor het kampioenschap.
In het springen wordt er één totaal klassement gemaakt voor alle klassen. Bij de pony’s voor alle categorieën (A t/m E). In alle klassen wordt een rijstijl wedstrijd verreden. De volgorde van het totaal klassement springen wordt bepaald op basis van artikel 280 van het disciplinereglement springen. De volgorde van het totaal klassement springen wordt dus als volgt bepaald: De deelnemers worden geplaatst overeenkomstig hun strafpunten in de barrage. Bij gelijk aantal strafpunten worden zij geplaatst op basis van de rijstijlbeoordeling.
Degene met het laagste aantal plaatsingspunten (dressuur + springen) is samengesteld kampioen. Bij de dressuur zal de plaats die behaald is in de ring tellen voor het samengesteld klassement; bijv. plaats 1 = 1 wedstrijdpunt, plaats 6 = 6 wedstrijdenpunten; hierbij tellen finalerubrieken niet mee! Bij ex aequo situaties zal eerst de puntenregeling volgens het wedstrijdreglement worden toegepast. Komt hier wederom een ex aequo situatie uit dan worden de plaatsen bij elkaar opgeteld en gedeeld door2. Bijv. Plaats 3 ex aequo met 2 starts wordt 3+4=7:2=3 ½ wedstrijdpunt, terwijl dit bij de plaats 3 ex aequo met 3 starts wordt 3+4+5=12:3=4 wedstrijdpunten. Indien er bij de bijzondere prijzen (wisselbekers) een ex aequo optreedt, zal de plaats die in de dressuurring behaald is tot aanwijzing van de winnaar leiden. Vervolgens zal naar het plaatsingspunt van het springen worden gekeken. Als dit ook nog niet tot een enkelvoudige klassering leidt, zal het hoogste puntentotaal in de ring de winnaar bepalen. Als er dan nog geen winnaar is zal de betreffende bokaal één jaar deel bij de winnaars mogen vertoeven.

Samengestelde opzet mennen:

Dit geldt voor alle deelnemers die zowel in de dressuur als in de vaardigheid starten. Om in aanmerking te komen voor het samengesteld kampioenschap dient er door minimaal 3 deelnemers in betreffende rubrieken te worden gestart. Degene met het laagste aantal plaatsingspunten (dressuur + vaardigheid) is samengesteld kampioen. Indien er een ex aequo optreedt, zal de plaats die in de dressuurring behaald is tot aanwijzing van de winnaar leiden. Als dit ook nog niet tot een enkelvoudige klassering leidt, zal het hoogste puntentotaal in de ring de winnaar bepalen. Als er dan nog geen winnaar is zal de betreffende bokaal één jaar deel bij de winnaars mogen vertoeven.